NameTenure
Ranjit Chib 1987
O. P. Nijhara 1989
Ramesh Thadani 1990
Partha Rakshit 1991
Thomas Puliyel 1993
Subhasish Guha 1995
Praveen Tripathi 1996
Ashok Sethi 1997
B. V. Pradeep 1999
Thomas Puliyel 2006
Dr. J. Rajaretnam 2009
Ashok Das 2011
Jayant Jain 2013
Smita Bhosale 2014
Sanjoy Datta 2015